Polityka prywatności kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZMIANY W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy o konieczności dostosowania zasad przetwarzania danych osobowych do nowych przepisów.

Administratorem danych osobowych jest WODNIK Barbara i Krzysztof Ringwelscy Spółka Jawna, Krojanty ul. Kościerska 2, 89-620 Chojnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443253, numer NIP: 555-210-57-80, REGON: 221597060.

Administrator informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach handlowych i marketingowych. Dane osobowe są powierzane do przetwarzania dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowo-rozliczeniowych lub innym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę. Odbiorcami Pani/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych i zakupowych (w tym: ilość, rodzaj i wartość zakupionych produktów) są także producenci sprzedawanych Pani/Panu towarów, którzy w tym zakresie są podmiotami realizującymi własne cele. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 oraz art. 9 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na prowadzeniu działalności gospodarczej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania poprzez poprawianie, uzupełnianie. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania do Administratora danych usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych pod adresem: ksiegowosc@wodnik-lody.pl. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza europejski Obszar Gospodarczy tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

© 2024 Wodnik-lody.pl. All rights reserved.

Projekt i wykonanie skyles.pl
Scroll to Top